mufassir

AL-WAHIDI

Ali ibn Ahmad al-Wahidi adalah seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Ia dikenal sebagai penulis kitab A…

AL-MATURIDI

Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang imam dan ahli ilmu kalam yang berasal dari Asia Tengah. Ia lahir di desa Maturid, Samarkand, sekitar tahun 238 …

AL-TSA'LABI

Al-Tsa'labi adalah seorang ulama besar yang berasal dari kota Naisabur, Iran. Ia lahir pada tahun 350 H dan wafat pada tahun 429 H atau 430 H. I…

AL-MAWARDI

Al-Mawardi adalah seorang ulama, fakih, dan pemikir politik Islam yang hidup pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Ia lahir di Basrah, Irak, pada tahun 3…

MUQATIL BIN SULAIMAN

Muqatil bin Sulaiman adalah seorang ulama tafsir yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Tafsir al-Kabir. Beliau lahir di Balkh, Khurasan, pada a…

IBNU ABBAS

Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw yang terkenal sebagai ulama tafsir dan hadis. Beliau adalah anak dari Abbas bin Abdul Mutha…

SUFYAN AL-TSAURI

Sufyan al-Tsauri adalah salah satu ulama generasi tabi' tabi'in yang memiliki kedudukan tinggi dalam ilmu agama. Beliau lahir di Kufah pada t…

AL-FARRA'

Al-Farra' adalah seorang ulama yang terkenal dengan keahliannya di bidang bahasa Arab. Ia lahir di Kufah pada tahun 144 H dan belajar dari bebera…

AL-SUYUTHI

Jalaluddin al-Suyuthi adalah salah satu ulama dan cendekiawan muslim terkemuka yang hidup pada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Beliau lahir pada tahun 14…

AL-MAHALLI

Jalaluddin al-Mahalli adalah seorang ulama terkemuka dari Mesir yang lahir pada tahun 1389 Masehi. Beliau dikenal sebagai ahli tafsir, fikih, kalam, …

AL-THABARI

Al-Thabari adalah seorang ulama dan sejarawan Islam yang terkenal dengan karya-karyanya dalam bidang tafsir dan tarikh. Nama lengkapnya adalah Abu Ja…

IBNU KATSIR

Ibn Katsir adalah salah satu ulama terkemuka dalam bidang tafsir, hadis, sejarah, dan fiqh. Ia lahir di Busra, Suriah pada tahun 1300 M dan wafat di …

AL-RAZI

Fakhr al-Din al-Razi (1150-1210) adalah seorang ilmuwan dan sarjana muslim yang berasal dari Persia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka da…

AL-QURTUBI

Al-Qurtubi adalah seorang ulama Islam yang berasal dari Andalusia, Spanyol. Dia lahir pada tahun 1214 M dan meninggal pada tahun 1273 M di Mesir. Dia…