SYEIKH YASIN AL-FADANI

Syeikh Yasin Al-Fadani adalah seorang ulama besar asal Nusantara yang lahir dan wafat di Mekkah. Beliau dikenal sebagai Musnid Dunia, yaitu seorang pakar sanad hadis yang memiliki sanad ilmu paling banyak di dunia pada zamannya. Beliau juga ahli dalam bidang ilmu falak, fiqh, tauhid, bahasa Arab, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Beliau lahir pada tahun 1915 Masehi dari keluarga ulama Minangkabau yang menetap di Mekkah. Ayah beliau adalah Syeikh Muhammad Isa Al-Fadani, seorang ulama terkemuka yang mengajar di Masjidil Haram. Beliau mendapatkan pendidikan awal dari ayah dan paman beliau, kemudian melanjutkan ke Madrasah Ash-Shaulatiyah dan Madrasah Darul Ulum, yang didirikan oleh ulama Nusantara di Mekkah.'Beliau belajar kepada lebih dari 700 guru dari berbagai negara dan mazhab. Di antara guru-guru beliau adalah Syeikh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syeikh Muhammad Ali Husein Al-Maliki, Syeikh Umar Bajunaid, Syeikh Muhsin Ibnul Ali Al-Falimbani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan banyak lagi. Beliau juga mengajar di Masjidil Haram dan Madrasah Darul Ulum, serta membuka majelis taklim di rumah beliau.

Setelah lulus dari Madrasah Dar Al-Ulum, beliau diminta oleh para masyayikh madrasah untuk mengajar dan menjadi mudir (kepala sekolah) di sana. Di samping itu, beliau juga aktif mengajar di Masjidil Haram. Majelis taklim beliau sangat diminati oleh penduduk Mekkah sehingga beliau harus membuka pelajaran tambahan di rumahnya. Di samping majelis taklim yang rutin dilakukan setiap hari, setiap bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Kutub al-Sittah (enam kitab hadis utama). Kajian ini senantiasa beliau tekuni hingga berjalan sampai 15 tahun lamanya.

Beliau tidak pernah berhenti menuntut ilmu meskipun beliau sudah menjadi seorang guru. Beliau banyak berguru kepada ulama Timur Tengah dalam berbagai disiplin ilmu. Adapun dalam disiplin ilmu hadis dan sanad beliau berguru kepada Syeikh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syeikh Muhammad Ali Husein Al-Maliki, Sysikh ‘Umar Bajunaid (Mufti Syafi’iyyah Makkah), Syeikh Sa’id bin Muhammad Al-Yamani, dan Syeikh Hasan Al-Yamani. Dalam disiplin ilmu Usul al-Fiqih, gramatika Arab, Qawaid al-Fiqhiyyah, Syeikh Yasin belajar kepada Syeikh Muhsin Ibnul ‘Ali Al-Falimbani Al-Maliki dan Sayyid ‘Alwi bin ‘Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Idrisi Al-Hasani. Dalam disiplin ilmu Falak dan Miqat kepada Syeikh Khalifah An-Nabhani.

Syeikh Yasin sangat menghormati guru-guru beliau. Karakter akhlak mulia yang dibarengi dengan kecerdasan sekaligus sifat wara’ mampu menjadikan beliau semakin alim. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang zuhud dan tidak suka dengan kemewahan dunia. Beliau hidup sederhana dan tidak pernah meminta-minta kepada siapa pun.

Syeikh Yasin Al-Fadani telah mengarang kurang lebih 102 kitab. Di antaranya, 9 kitab tentang ilmu hadis, 25 kitab tentang ilmu dan ushul fikih, 36 buku tentang ilmu falak, dan sisanya tentang Ilmu-ilmu yang lain. 

Salah satu keistimewaan Syeikh Yasin adalah keilmuan beliau dalam bidang hadis dan sanad. Beliau memiliki ijazah (izin mengajar) dari ratusan ulama besar dari berbagai negara seperti Yaman, Mesir, Suriah, Irak, India, Pakistan, Maroko, Turki, dan lain-lain. Beliau juga memiliki sanad yang tinggi dan bersambung hingga Rasulullah SAW dalam berbagai cabang ilmu seperti hadis qudsi, hadis musalsal (berantai), hadis mutawatir (pasti), hadis ahad (tidak pasti), hadis maqtu’ (terputus), hadis mursal (tidak lengkap), hadis munqathi’ (terpisah), hadis mu’dhal (bertingkat), hadis mudraj (disisipkan), hadis mawquf (berhenti), hadis maqbul (diterima), hadis mardud (ditolak), dan lain-lain.

Beliau juga memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal ribuan hadis beserta sanad-sanadnya dengan tepat dan akurat. Beliau juga mahir dalam menilai kualitas hadis apakah shahih (sahih), hasan (baik), da’if (lemah), maudu’ (palsu), atau gharib (aneh). Beliau juga fasih dalam menjelaskan makna-makna hadis secara mendalam dan luas.

Karena keilmuan beliau yang luar biasa dalam bidang hadis dan sanad ini, beliau mendapat julukan sebagai Musnid Dunia atau Musnid Ad-Dunya. Musnid artinya orang yang memiliki banyak sanad atau ijazah dalam bidang hadis. Julukan ini diberikan oleh para ulama besar seperti Sayyid ‘Alwi bin ‘Abbas al-Maliki al-Makki al-Idrisi al-Hasani dan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ahdal.

Salah satu perjuangan beliau yang patut diapresiasi adalah melawan paham Wahabi yang menyebar di Tanah Suci. Wahabi adalah sebuah gerakan yang mengaku sebagai penganut ajaran Salaf, tetapi sebenarnya menyimpang dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi menolak segala bentuk tawassul, tabarruk, ziarah kubur, dan mengkafirkan orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Wahabi juga melakukan penghancuran terhadap banyak situs bersejarah Islam di Mekkah dan Madinah.

Syeikh Yasin Al-Fadani tidak tinggal diam melihat kezaliman Wahabi. Beliau berani mengkritik dan menentang Wahabi dengan berbagai cara. Beliau menulis kitab-kitab yang membela aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menolak ajaran Wahabi, seperti Al-Maqalat Al-Munirah fi Bayani Aqidati Ahlis Sunnah wal Jama'ah.

Beliau juga aktif mengajar di Masjidil Haram dan memberikan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mazhab Syafi'i dan aqidah Asy'ariyah. Beliau tidak takut dengan intimidasi dan ancaman dari pihak Wahabi yang berkuasa di Saudi Arabia. Beliau bahkan pernah ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Saudi karena dianggap mengganggu keamanan negara.

Namun, beliau tetap istiqamah dan sabar dalam berdakwah. Beliau mendapat dukungan dan hormat dari banyak ulama Nusantara dan Timur Tengah yang mengakui keilmuan dan keshalehan beliau. Beliau juga mendapat penghargaan dari Raja Faisal bin Abdul Aziz sebagai ulama terkemuka di Mekkah.

Syeikh Yasin wafat pada tahun 1990 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Ma'la di Mekkah. Beliau meninggalkan empat orang putra dan banyak murid yang meneruskan sanad ilmu beliau. Beliau adalah salah satu ulama Nusantara yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu Islam di dunia.


Posting Komentar